Toon cursussen op rechtsgebied

Praktisch procederen in het familierecht

11 november 2019 - De Nieuwe Poort Amsterdam

mr. Annette van Riemsdijk
 • DOCENT(EN):
  mr. Annette van Riemsdijk
 • LOCATIE:
  De Nieuwe Poort Amsterdam
 • TIJD:09:30 tot 16:30 uur
 • PRIJS:449
 • DATUM:
  11 november 2019
 • PO-PUNTEN:5
 • DATUM:11 november 2019
De Nieuwe Poort Amsterdam

Deze interactieve cursus is erop gericht u te laten zien hoe procesregels nog beter kunnen worden toegepast en hoe daarmee rekening te houden in de advisering van cliënten. Advocaat en familierechter Annette van Riemsdijk gaat in op de mogelijkheden en risico's van procederen. In deze cursus leert u uw strategie beter bepalen en daar praktische invulling aan te geven. Van Riemsdijk geeft inzicht op hoe de rechter tot een uitspraak komt en geeft praktische tips.

5 PO-PUNTEN Nederlandse Orde van Advocaten


Op praktische wijze wordt ingegaan op onderwerpen zoals het bewijsrecht, beslag en executie, buitengerechtelijke procedures en het appèlprocesrecht vanuit het perspectief van zowel advocaat als rechter. Andere thema's zijn: (over)actieve rechters, ambtshalve toetsen van bedingen in overeenkomsten, risico's van het opwerpen van een incident in plaats van de voorgeschreven proceshandeling en bewijslastverdeling. 

Niveau & Doelgroep

De advocaat moet onderscheid kunnen maken tussen relevante (rechts-)feiten en standpunten, stel- en bewijsopties. De deelnemer beschikt over basiskennis van het familieprocesrecht en kan de feiten in de juiste juridische context plaatsen. Daarnaast draagt hij basiskennis van het personen- en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht. Deze cursus is bedoeld voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen. 

Inleiding

Iedere familierechtadvocaat heeft in zijn of haar praktijk te maken met het familieprocesrecht. Het kan hierbij gaan om verzoekschriftprocedures maar ook (bij samenwonen) om dagvaardingsprocedures. 

Een van de centrale taken van de advocaat is het in rechte vertegenwoordigen van – de belangen van zijn cliënt(e), met als tastbaar product een (gunstige) uitspraak (vonnis of beschikking). Aan welke wettelijke voorschriften moeten processtukken voldoen? Wat mag de advocaat van de rechter- en in het bijzonder de uitspraak die hij geeft- verwachten en wat niet? Hoe om te gaan met rolreglementen en potentiële ontvankelijkheidsproblemen?

Deze cursus behandelt relevante procesregels en procesvaardigheden. Ook worden actuele ontwikkelingen op het terrein van rechtspleging in het familierecht behandeld. 

Cursusvorm

Aan de hand van wetgeving, reglementen, (recente) jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wordt gestructureerd en interactief ingegaan op het procederen in familiezaken. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan onder meer het bewijsrecht, beslag en executie, de opkomst van procedures buiten de rechter en het appelprocesrecht. Mr. Van Riemsdijk benadert het familieprocesrecht praktisch en vanuit zowel het perspectief van de rechter als de advocaat. Ook zal er worden ingegaan op thema’s zoals het buiten de rechtsstrijd treden door een (over)actieve rechter of het juist ambtshalve moeten toetsen van bepaalde bedingen in overeenkomsten, de risico’s die ene partij loopt met het opwerpen van een incident in plaats van het verrichten van de voorgeschreven proceshandeling of de bewijslastverdeling. 

De interactieve cursus is erop gericht de deelnemer te laten zien hoe procesregels in de familiepraktijk kunnen worden toegepast. 

Doelstelling

Na afloop van de cursus kent de deelnemer de recente ontwikkelingen in het familieprocesrecht, kan hij deze plaatsen en kent hij het belang van deze ontwikkelingen voor de dagelijkse praktijk. 

De basiskennis wordt, waar nodig en/of gewenst opgefrist. De deelnemer raakt vertrouwd met de methode van conflictdiagnose en juiste afwikkelingsvorm. Deelnemers beschikken na afloop van de cursus niet alleen over meer (actuele) kennis maar ook over methodisch inzicht in de civiele rechtspleging. Zij zijn in staat in civiele zaken het procesrecht- waaronder procesrechtelijke aspecten van conflictoplossing, zoals mediation- adequaat toe te passen. 

Samenvattend, na afloop van deze cursus:

 • Is de theoretische en praktische kennis en vaardigheid van de deelnemer in het familieprocesrecht toegenomen;
 • Is procederen geen ‘tombola’ meer en heeft de deelnemer meer invloed op de uitkomst van een procedure;
 • Kan de deelnemer het risicoprofiel van de cliënt beter schatten;
 • Heeft de deelnemer meer inzicht in hoe een rechter tot uitspraak komt in civiele zaken; Weet de deelnemer welke wettelijke bepalingen cruciaal zijn. 

Naast advocaat, mediaitor (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax), rechter plv. en raadsheer-plv. is mr. A.M. Van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR (mediation) en trainde duizenden professionals in het familierecht, onderhandelen, mediation, procesvoering en risicoanalyse. 

Ook adviseerde mr. Van Riemsdijk evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocaten en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke epertise en jarenlange ervaring, zowel juridsich als psychologisch, loopt mr. Van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was zij 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings- ” kantoor in Nederland. 

Mr. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en voorzitter plv bij de Stichting Kwaliteitsregister jeugd te Bilthoven. 

    

De Nieuwe Poort Amsterdam
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam
UITVERKOCHT