PO Paniek?

Eerste hulp bij permanente opleiding (EHPO)

EHPO

Hoewel de informatie op deze pagina met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle relevante eisen. We aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Dit overzicht is bedoeld als handig startpunt van uw zoektocht. De informatie is niet compleet of uitputtend. Er wordt waar mogelijk gelinkt naar websites van de relevante instanties voor uitgebreidere informatie. Bij onduidelijkheden over bepaalde onderwerpen of regelgeving kunt u contact zoeken met de betreffende instantie.

Wat zit er in de EHPO set?

De EHPO set bestaat onder meer uit een schaartje, een pincet, een verband, een pleister en een steriel gaasje, netjes verpakt in een Toga Academie EHPO etui. Handig om lichtgewonden mee te verplegen op kantoor en thuis.

Hoe ontvang ik de EHPO set?

Door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Voorwaarde is dat u advocaat bent of anderszins tot de doelgroep van de Toga Academie behoort.

VODA / NOvA

Waar er in een normaal jaar minimaal 20 punten gehaald moeten worden, is dat in 2020 vanwege Corona minimaal 10.

Dit is geregeld in artikel 4.4 van de Verordening op de Advocatuur:

Ga naar artikel 4.4 van de VODA

N.B. Lees de gehele tekst van de VODA (zie hierboven). Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In het kader van kwaliteit en specialisatie heeft de NOvA per 2 januari 2019 het Rechtsgebiedenregister ingevoerd. Iedere advocaat moet zich uiterlijk vóór 1 maart 2020 hebben geregistreerd voor 1 of meer rechtsgebieden:

Informatie website NOvA over rechtsgebiedenregister

De verplichting om per geregistreerd rechtsgebied 10 punten per jaar te halen volgt uit artikel 4.4 Voda (zie ook de toelichting op artikel 4.4 VODA via de onderstaande link):

Artikel 4.4 VODA

Registratie kan pas wanneer de punten zijn behaald.

Zie verder de FAQ's van de NOvA over het rechtsgebiedenregister:

FAQ's rechtsgebiedenregister

N.B. Lees de gehele tekst van de VODA en de informatie op de website van de NOvA (zie links hierboven). Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Voor 2020 is het verplichte aantal punten per rechtsgebied tijdelijk gehalveerd tot 5 punten. In 2021 is dit weer 10 punten per rechtsgebied.

Strafrecht

Dit is geregeld is in de Inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand:

Een advocaat die al is ingeschreven voor de specialisatie strafrecht elk jaar 12 opleidingspunten strafrecht halen. Van belang is verder dat tenminste eenmaal per 2 jaar een actualiteitscursus strafrecht gevolgd wordt.

In artikel 6a van de Inschrijvingsvoorwaarden RvR staat het volgende:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving voor advocaten zijn:

(...)

2.het desgevraagd kunnen overleggen van certificaten van het behalen van tenminste 12 opleidingspunten per jaar op het terrein van het strafrecht in het kader van de permanente beroepsopleiding. Dit opleidingsvereiste geldt niet voor stagiaires gedurende de looptijd van hun stage en;

3.het tenminste 1 maal per 2 jaar volgen van een actualiteitencursus op het terrein van het strafrecht. Een gevolgde cursus kan desgewenst opgegeven worden voor de hierboven genoemde 12 opleidingspunten per jaar."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In verband met de Coronacrisis is het aantal PO punten voor 2020 gehalveerd (6), in 2021 is het weer 12.

Jeugdstrafrecht

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving jeugdstrafrecht en jeugdstrafpiket, zie bijlage 5 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de opleidingsverplichtingen bij voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving voor het rechtsgebied jeugdstrafrecht en het jeugdstrafpiket zijn:

(...)

b) Het behalen van minimaal acht opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht, waaronder tenminste één actualiteitencursus, per jaar. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het jeugdstrafrecht tellen voor dit aantal mee"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In 2020 moet er vanwege de halvering van de verplichting i.v.m. Corona een (actualiteiten)cursus worden gevolgd van 4 PO punten. In 2021 moeten er weer 8 PO punten worden behaald.

Familierecht

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving personen- en familierecht, zie bijlage 3 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

Over de opleidingsverplichtingen bij voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"De advocaat dient vanaf het moment van onvoorwaardelijke inschrijving:

e.10 opleidingspunten per jaar te halen op dit rechtsgebied. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het Personen- familierecht tellen voor dit aantal mee;"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Voor 2020 is het aantal punten gehalveerd (5 PO punten), voor 2021 zal weer het aantal van 10 PO punten van toepassing zijn.

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving als bijzonder curator in afstammingszaken, zie artikel 6i van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"Om ingeschreven te blijven staan onderhoudt de bijzondere curator zijn deskundigheid door het jaarlijks behalen van tenminste vier opleidingspunten op dit specifieke gebied."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Het aantal punten is voor 2020 gehalveerd.

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving als bijzonder curator in artikel 1:250 BW zaken, zie artikel 6j van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"Om ingeschreven te blijven staan onderhoudt de bijzondere curator zijn deskundigheid door het jaarlijks behalen van tenminste vier opleidingspunten op dit specifieke gebied."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In 2020 is een halvering van toepassing vanwege Corona.

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving kinderontvoeringszaken, zie artikel 6f van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving op het rechtsgebied internationale kinderontvoeringszaken zijn:

Het behalen van vier opleidingspunten op het terrein van internationale kinderontvoeringzaken, te behalen door het bijwonen van tenminste twee bijeenkomsten per jaar op het gebied van internationale kinderontvoering waarbij rechtsontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van internationale kinderontvoering worden besproken, georganiseerd door een door de Raad goedgekeurde instelling."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In 2020 is een halvering van toepassing vanwege Corona.

Vreemdelingenrecht

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving vreemdelingenrecht, zie artikel 4 van bijlage 1 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"Om ingeschreven te blijven dient een (voorwaardelijk) ingeschreven advocaat in ieder jaar van inschrijving:

(...)

c) zich op de hoogte te blijven houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het vreemdelingenrecht, onder andere door het jaarlijks behalen van 6 opleidingspunten op dit terrein.Voor advocaten die tevens zijn toegelaten als specialist asiel- en vluchtelingenrecht en die voor de continuering van deze specialisatie 6 punten hebben ingebracht, geldt dat zij voor de continuering van de inschrijving vreemdelingenrecht aanvullend kunnen volstaan met een opleiding die wordt gewaardeerd met vier punten.Indien de advocaat tevens deelneemt aan het vreemdelingenpiket en / of bewaringszaken op basis van een toevoeging behandelt, dan dient hij – bovenop de voorgaande punteneis – jaarlijks een door de Raad goedgekeurde cursus van tenminste 4 opleidingspunten op het terrein van vreemdelingenbewaringszaken te volgen. Desgevraagd behoort de advocaat certificaten te kunnen overleggen waaruit dit aantal punten blijkt;"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Ook hier is het aantal punten voor 2020 gehalveerd; in 2021 is dit weer op het oude niveau.

Civiel jeugdrecht

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving civiel jeugdrecht, zie artikel 2 van bijlage 5 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving voor het rechtsgebied civiel jeugdrecht zijn:

(...)

b) Het behalen van minimaal acht opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht, waaronder tenminste één actualiteitencursus, per jaar. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het civiele jeugdrecht tellen voor dit aantal mee"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

I.v.m. Corona zijn de punten voor 2020 gehalveerd (4 PO punten). Voor 2021 is het aantal te behalen punten weer 8 PO punten.

Asiel- en vluchtelingenrecht

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving asiel- en vluchtelingenrecht, zie artikel 4 van bijlage 2 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"4 Voortzetting van de inschrijving

Om ingeschreven te blijven dient een (voorwaardelijk) ingeschreven advocaat in ieder jaar van inschrijving:

(...)

c) zich op de hoogte te blijven houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het asielrecht- en vluchtelingenrecht, onder andere door het jaarlijks volgen van 6 opleidingspunten op dit terrein. Desgevraagd behoort de advocaat certificaten te kunnen overleggen waaruit dit aantal punten blijkt;"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In 2020 is het aantal punten gehalveerd. In 2021 zal dit weer op niveau zijn.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Dit is geregeld in artikel 6c van de Inschrijvingsvoorwaarden Advocatuur RvR 2020:

Inschrijvingsvoorwaarden RvR 2020

Een fragment uit dit artikel:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving op het rechtsgebied psychiatrisch patiëntenrecht en het psychiatrisch patiëntenpiket zijn:

(...)

2.het desgevraagd kunnen overleggen van certificaten van het behalen van tenminste 6 opleidings-punten per jaar op het gebied van het psychiatrische patiëntenrecht. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht tellen voor dit aantal mee. Advocaten dienen in 2019 minstens de helft van hun opleidingspunten te besteden aan de voorgenomen invoering van nieuwe wetgeving op dit terrein, (...)"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Voor 2020 is het aantal punten gehalveerd in verband met de Coronacrisis, in 2021 zal dit weer 6 punten zijn.

Slachtofferzaken

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving slachtofferzaken, zie artikel 6h van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving op het terrein van rechtsbijstandverlening aan slachtoffers zijn:

(...)

2. Het jaarlijks behalen van vijf opleidingspunten op het terrein van het voegen van een civiele vordering van het slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf in het strafproces te behalen. Zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke aspecten dienen daarbij aan bod te komen. Opleidingsactiviteiten vanuit de vereniging/het netwerk tellen daarbij mee."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Ook dit aantal punten is gehalveerd voor 2020; in 2021 is dit weer op niveau.

Vraag uw gratis EHPO-kit aan!