Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Toga Academie

Geldend vanaf 1 januari 2019

1.Toepasselijkheid

1.1.Deze bepalingen zijn van toepassing op alle door, voor of namens De Toga Academie B.V. aan Deelnemer te leveren diensten, waaronder die ter zake van opleidingen.

2.Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.Deelnemer

Een natuurlijk persoon die aan een opleiding deelneemt, of de organisatie waaraan deze natuurlijke persoon is gelieerd (in maatschapsverband of loondienst), die hem of haar voor de opleiding inschrijft en/of als contractspartij optreedt. 

2.2.Opleiding

3.Inschrijving en totstandkoming overeenkomst

3.1.De overeenkomst tussen De Toga Academie en Deelnemer komt tot stand door het schriftelijk of mondeling accepteren van een daartoe strekkend voorstel of aanbod van De Toga Academie. 

3.2.De Deelnemer aanvaardt deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden.

3.3.De Toga Academie behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding af te gelasten, dan wel opleidingsgroepen samen te voegen.   

4.Betaling

4.1.Tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door de Toga Academie gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten.

4.2.Na inschrijving ontvangt de Deelnemer een factuur, welke binnen 14 dagen moet zijn voldaan. Bij het achterwege blijven van een betaling, of een niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Deelnemer na een herinnering de factuur nog steeds niet voldoet, ontvangt de Deelnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening gebracht worden. Alle aan incasso verbonden kosten komen eveneens voor rekening van de Deelnemer. 

4.3.De Deelnemer is verantwoordelijk voor betaling van het opleidingsgeld. De Toga Academie kan niet gebonden worden aan hiervan afwijkende afspraken hierover tussen de docent en de Deelnemer. 

5.Annulering, verhindering, niet deelnemen

5.1.Annulering van een opleiding door de Deelnemer is uitsluitend schriftelijk (waaronder ook e-mail) mogelijk. 

5.2.Bij annulering brengt de Toga Academie tot 30 dagen voor een opleiding een bedrag van 100 euro exclusief btw in rekening. /Wanneer de termijn van 30 dagen overschreden wordt, wordt 75% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien binnen 2 dagen voor aanvang geannuleerd wordt door de deelnemer, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Het staat de deelnemer altijd vrij een vervanger in zijn haar plaats te laten deelnemen. 

5.3.De Toga Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma, tijdstip of de locatie door te voeren en om aangekondigde docenten te vervangen. 

6.Permanente opleiding

6.1.De Deelnemer aan cursussen die erkend zijn door NOvA, gaat ermee akkoord dat persoonsgegevens van de deelnemer aan de NOvA worden verstrekt om deze instanties in staat te stellen audits uit te voeren. 

7.Aansprakelijkheid 

7.1.De Toga Academie draagt zorg voor een optimale uitvoering van de inhoudelijke en organisatorische taken in verband met de opleiding. De Toga Academie is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de opleiding of veroorzaakt is door annulering door De Toga Academie, door zijn werknemers of andere personen die werkzaam zijn door, of vanwege De Toga Academie, of van wier diensten De Toga Academie gebruik maakt. 

8.Non-concurrentie en auteursrecht

8.1.Het is Deelnemer niet toegestaan op basis van de door De Toga Academie verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplan of te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of aan te bieden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Toga Academie. Het auteursrecht op het lesmateriaal en overige eventueel verstrekte middelen bij de opleiding berust bij De Toga Academie of de desbetreffende auteurs. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Toga Academie mogen gegevens van de opleiding, uittreksels of ander verkregen materiaal niet vermenigvuldigd of gepubliceerd worden.  

Alle door, vanwege of onder licentie van De Toga Academie verzorgde of georganiseerde opleidingen, cursussen, trainingen, seminars of opleidingsprogramma’s of onderdelen daarvan, worden gerealiseerd met open inschrijving. Er is geen sprake van in company aanbod.