Privacy Statement


Privacyverklaring/Privacy statement van De Toga Academie B.V.

Geldend vanaf 29 augustus 2019

Bij De Toga Academie hechten wij veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom informeren wij u graag over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In dit privacy statement kun u terugvinden welke gegevens door ons worden verwerkt en voor welk doeleinde dit gebeurt. Ook informeren wij u graag over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, en hoe u hier gebruik van kunt maken. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden die hieraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Toepasselijkheid:

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens of privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt via een inschrijfformulier, een contactformulier, mail of door deelname aan een cursus.

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dat houdt in dat wij zelf kiezen welke persoonsgegevens worden verwerkt, het doel van deze verwerking en op welke manier de persoonsgegevens worden verwerkt. 

De Toga Academie is verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierna kunt u meer lezen over welke persoonsgegevens op welke manier worden verwerkt. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met contact@toga-academie.nlof (023) 751 9560.

Het contactformulier op de website en de nieuwsbrief

Het contactformulier op de website kunt u gebruiken om vragen te stellen of aanvragen over cursussen te doen. Daarbij maken we gebruik van uw mailadres, op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Daarna worden de gegevens verwijderd. 

Op de website kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Hiervoor wordt uw naam en mailadres verwerkt op basis van uw toestemming. In de nieuwsbrief kunt u het nieuws en informatie lezen over het bestaande cursusaanbod. Daarnaast kondigen we nieuwe cursussen ook aan via de nieuwsbrief. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink, die u onderaan de pagina vindt.

Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden bewaard totdat u uw abonnement weer opzegt.

Deelname aan cursussen

Op het moment dat u zich aanmeldt voor een cursus, schrijft u zich in door uw mailadres, naam en telefoonnummer te verstrekken. Verder registreren wij ook uw kantooradres. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming. 

Om het mogelijk te maken voor u dat u de cursus waar u zich voor heeft aangemeld kunt volgen, worden uw persoonsgegevens ook verwerkt. Dit wordt op basis van de overeenkomst die u met ons daarover heeft gesloten gedaan. 

Op het moment dat de cursus definitief doorgaat, ontvangt u van ons een bevestiging per mail. U wordt ook gevraagd om de kosten die verbonden zijn aan het volgen van de cursus, te voldoen. Hiervoor ontvangt u apart een betalingsverzoek met een factuur. De door u verstrekte persoonsgegevens worden zolang verwerkt als noodzakelijk. In deze privacyverklaring treft u een overzicht aan van de bewaartermijnen die gelden.  

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting die op ons rust. Een voorbeeld hiervan is het doorgeven van deelnemersgegevens in het kader van een audit door de NOvA. 

Daarnaast maken wij gebruik van een externe IT-partij die onze website onderhoudt en bijwerkt. Deze partij kan de volgende gegevens zien als u zich inschrijft voor een cursus via het webformulier:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Domeinnaam (URL);
 • IP-adres van de websitebezoeker.

Met bovengenoemde partij is een verwerkersovereenkomst gesloten zodat uw privacy altijd optimaal beschermd blijft. Uw persoonsgegevens worden voor geen ander doel dan het doel waarvoor u ze verstrekt, verwerkt. 

Reclame

Wij willen u graag informeren over nieuwe cursussen via de nieuwsbrief. U kunt op ieder moment afmelden voor deze reclame. De e-mail waarin de nieuwsbrief staat, bevat hiertoe een afmeldlink. 

Cookies op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

De website van De Toga Academie maakt gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies:Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Het doel van deze cookies is dat de website naar behoren werkt en dat de door u aangegeven voorkeursinstellingen goed werken. Functionele cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarmee wordt geen inbreuk gemaakt op uw privacy omdat ze enkel analytisch werken en dus geen gegevens over uw surfgedrag of interesses verzamelen. 

Google Analytics:Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. We maken gebruik van deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop er van onze website gebruik wordt gemaakt. Zo kan de kwaliteit en de effectiviteit worden gemeten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor het gebruik van Google Analytics. 

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens is van groot belang. U kunt in ons aparte beveiligingsbeleid lezen hoe wij uw privacy beschermen. Indien u dit wenst, kunt u dit bij ons opvragen via onderstaande contactgegevens. 

Bewaartermijnen

Er zijn drie categorieën bewaartermijnen te onderscheiden bij de verwerking van persoonsgegevens door de Toga Academie:

 • Wettelijke bewaartermijnen;
 • Nader vast te stellen bewaartermijnen, waarbij criteria worden gegeven over hoe deze zijn opgebouwd. 

Indien wettelijk is vastgelegd dat persoonsgegevens bewaard moeten blijven, zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Een voorbeeld daarvan is het bewaren van een financiële administratie in het kader van belastingaangifte. In onderstaand overzicht zijn de voorkomende relevante wettelijke bewaartermijnen opgenomen.

Nader vast te stellen bewaartermijnen

Er zijn daarnaast nog gegevens die enkel worden bewaard voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven hiervoor. Op het moment dat u uw toestemming intrekt, verwijderen wij deze gegevens. Zie hiervoor onderstaande tabel. 

 Cursistgegevens

Zodra u zich heeft aangemeld als cursist, worden de door u verstrekte gegevens bewaard voor de duur dat u cursist bij ons bent. Zodra u zich heeft afgemeld, verwijderen wij die gegevens, behalve die gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hier geldt het idee van minimale gegevensverwerking: alleen die gegevens bewaren we die nodig zijn. De rest gaat weg. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bovenaan deze privacyverklaring is een datum weergegeven. Deze datum geeft aan vanaf wanneer deze privacyverklaring geldt. Het kan voorkomen dat er wijzigingen in ons dienstenaanbod ontstaan, waardoor deze privacyverklaring wordt aangepast. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd via de website en digitale nieuwsbrief. 

Uw rechten

Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de Toga Academie.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Indien u vragen heeft of graag wil weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

 U heeft daarnaast de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben, en wat wij daarmee doen;
 • Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het intrekken van toestemming;
 • Het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.  

Klacht indienen

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons hierover op te nemen. Dat kan via de onderstaande contactgegevens.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen. 

U kunt ook gebruik maken van onze eigen klachtenregeling wat betreft de inhoud en organisatie van de cursussen zelf. Hiervoor verwijzen wij naar de schriftelijke klachtenregeling zoals u op onze website kunt raadplegen.

Contactgegevens De Toga Academie

Heeft u vragen, of kunnen wij u op een andere manier helpen? Neem dan contact op met:

contact@toga-academie.nl

(023) 751 9560.